En arena för utveckling

Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsreprentanter i våra 27 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2017-12-15
Nu finns blanketterna för insamling av 2017 års data publicerade på nysam.com.

Ni hittar blanketterna genom att logga in, längst upp till höger på nysam.com, och därefter välja ”Ladda ner blanketter” i den undre ljusgula menyraden.

Nytt för i år är att det går att välja enhet vid nedladdning av blanketten för att få med föregående års data i en separat kolumn i den nedladdade blanketten.

Samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Ni loggar in med er e-postadress och ert lösenord. Om det är någon som glömt lösenordet så finns det en funktion för detta vid inloggning på hemsidan.

Viktiga datum för inrapportering av 2017 års data:
Webbsidan öppnas för inrapportering av data den 22/1 2018.
Data ska vara Helseplan Nysam tillhanda senast den 21/2 2018.

Kontakt Nysam
Om/vid problem med inloggning/nedladdning av blankett, kontakta någon av oss på Nysam så hjälper vi dig vidare.

Bengt Andersson; bengt.andersson@helseplan.se; 0701-47 91 30
Johan Arrelöv; johan.arrelov@helseplan.se; 0707-55 89 89
Ulrike Deppert; ulrike.deppert@helseplan.se; 0701-40 71 10
2017-07-06
Den senaste statistiken från olika specialistområden inom svensk hälso- och sjukvård finns nu tillgänglig på www.nysam.com/report/form och helseplan.se/tjanster/benchmarking/. Nyckeltalen för sjukvården möjliggör jämförelse och uppföljning av vårdens resursanvändning på landstings- och kliniknivå. Syftet med jämförelserna är att skapa data-driven förbättring i sjukvården.

Nysam står för nyckeltalssamverkan inom svensk hälso- och sjukvård. Nysamrapporterna publiceras runt månadsskiftet maj/juni varje år och redovisar bl a nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Rapporterna erbjuder återkommande möjlighet för sjukvårdsverksamheter att planera data-drivna förbättringsprojekt samt se hur genomförda förbättringsåtgärder ger effekt, antingen genom jämförelser med övriga deltagare eller som jämförelse av den egna verksamheten över tid.

Genom Nysams chefsnätverk får deltagande landsting och chefer dessutom ökad kunskap om den egna och andras verksamheter samt stöd vid planering och genomförande av förbättringsprojekt. Syftet är att ge idéer kring nya arbetssätt och metoder, mätbart utgångsläge för förbättringsarbete samt bekräftelse och bevis på lösningar som fungerar.

Önskar du mer information, var vänlig kontakta: Christoffer Berg, Helseplan Nysam, christoffer.berg@helseplan.se, 070-896 93 91.
Till nyhetsarkivet