En arena för utveckling

Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete.

Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsreprentanter i våra 27 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Arbetet inom Nysam leds av Helseplan i nära samarbete med deltagande landsting och verksamhetsområden.

Nysamåret

Utveckling
Möte där årets nyckeltal diskuteras och eventuella förändringar beslutas

Analys
Fördjupade analyser av nyckeltal och andra data

Rapportering
Möte där inrapporterad data kvalitetssäkras, jämförs, tolkas och analyseras

Inrapportering
Inrapportering av data inklusive systematisk kvalitetssäkring

Nyheter

2018-06-05
På uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL har Helseplan Nysam för andra året i rad fått förtroende att ta fram en nationell kartläggning av specialistpsykiatrin. Syftet är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård.

Kartläggningen omfattar barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Bland annat kartläggs de psykiatriska verksamheternas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader.

– Antalet barn, unga och vuxna som vänder sig till psykiatrin har ökat men fler får också hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande från SKL.

Helseplan har under över 20 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg genom en arena för benchmark och erfarenhetsutbyte i 30 utvecklingsgrupper. www.nysam.com.

Länk till SKL:s pressmeddelande och rapporterna: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/flerfarhjalpavpsykiatrinochbup.16258.html
2018-05-09
Den första Nysamrapporten för 2017 är nu publicerad. Resterande rapporter kommer att publiceras löpande under maj månad. Ni hittar årets publicerade rapporter under Rapporter i menyraden.
Till nyhetsarkivet