Vi får vårdens resurser
att räcka längre

Nysam är ett av Nordens främsta nätverk för benchmarking inom hälso- och sjukvården. I 30 år har vi tillsammans med deltagande verksamheter från olika regioner utvecklat svensk sjukvård. Genom kvalitetssäkrade data, jämförelser av produktivitet, resursanvändning och resultat på verksamhetsnivå skapar vi förutsättningar för ett datadrivet förbättringsarbete.

Våra nätverksgrupper inom benchmarking samlar chefer och ledare från olika specialiteter inom vården för att dela erfarenhet, identifiera utvecklingsmöjligheter och analysera effekter av genomförda förändringar. Här diskuteras såväl operativa som strategiska frågor kring ledning och styrning med kollegor från samma typ av verksamhet. Istället för att uppfinna hjulet på nytt tar vi vara på goda exempel och lär av varandra för att gemensamt förbättra framtidens vård.

Benchmarking

Varje år genomför vi nyckeltalsjämförelser inom en rad olika specialitetsområden. Genom kvalitetssäkrade data, unika nyckeltal och jämförelser av produktivitet, resursanvändning och resultat på verksamhetsnivå möjliggörs data-driven verksamhetsutveckling.

Nätverk

Utifrån devisen att kunskap växer när den delas anordnar vi strukturerade och återkommande nätverk för erfarenhetsutbyte inom ett antal områden. Nätverken är inte lika tydligt knutna till nyckeltalsjämförelser men utgår likväl från fakta i olika former.

Konferenser

Våra konferenser riktar sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är att sprida kunskap, inspirera och vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte. När vi tar del av varandras goda exempel kan vi på ett effektivt vis driva Svensk sjukvård framåt.

Implementering MedTech

Behöver ni kompetensförstärkning med att implementera er medicintekniska produkt på marknaden? Vi hjälper till med implementering av innovationer.

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech