Digitala nyckeltalsrapporter

Varje år tar Nysam fram nyckeltalsrapporter inom en rad olika specialitetsområden där varje region kan jämföra sin hälso- och sjukvård med liknande verksamheter i andra regioner.

Nyckeltalen fokuserar på utförda aktiviteter, produktivitet, resursanvändning, kompetensmix och personalkostnader som belyser hur väl verksamheten möter vårdbehovet. Bakom varje rapport ligger ett mångårigt och gediget arbete för att säkerställa tillförlitliga data, trovärdiga jämförelser och användbara indikatorer. Rapporten finns tillgänglig exklusivt för våra medlemmar som en digital interaktiv rapport där användaren själv kan göra egna val och fördjupade analyser. Nyckeltalen kan används som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen och som underlag för produktionsplanering samt för prioritering av aktiviteter och resurser. Ansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen i verksamheten för att kunna göra nödvändiga förändringar.

Vi samverkar gärna med andra aktörer och har inom ett flertal specialiteter en nära dialog med specialistföreningarna. Inom psykiatrin samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där vi stöttar projektet Psykiatrin i siffror med datainsamling, rapporter, fördjupade analyser och nätverksmöten. Läs mer om projektet och ta del av data i de årliga rapporterna under Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR:s hemsida.

Jag vill ha mer information om digitala nyckeltalsrapporter

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech