Benchmarkingnätverk

Vi möjliggör lärande mellan verksamheterna för en bättre och jämlik hälso- och sjukvård

Utmaningar och behov är likartade i många regioner och det finns outnyttjad potential att hitta genom att lära av varandra. Tillsammans med våra benchmarkingnätverk inom olika specialiteter tar vi fram nyckeltal för jämförelse som stimulerar till diskussion, kompetensöverföring och verksamhetsutveckling. Deltagarna i respektive nätverk beslutar vilka nyckeltal som är relevanta att följa och är baserade på verksamhetsnivå. Nyckeltalen kan användas som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen och som underlag för produktionsplanering samt för prioritering av aktiviteter och resurser.

Läs mer om våra nyckeltalsrapporter.

Våra benchmarkingnätverk

Ambulanssjukvård

Ögonsjukvård

Kvinnosjukvård

Patologi

Röntgen

Mammografi

Rättspsykatri

Vuxenpsykiatri

Barn- & ungdomsmedicin

Barn- & ungdomspsykiatri

Infektion

Finns det någon specialitet du saknar? Kontakta oss så ser vi över möjligheten att starta upp en nätverksgrupp inom det området.

Medlemskap i våra benchmarkingnätverk ger dig:

  • Två nätverksmöten per år med fokus på erfarenhetsutbyte och utvecklingsdiskussion
  • Unika och kvalitetssäkrade nyckeltal baserade på deltagarnas behov och önskemål
  • Digitala nyckeltalsrapporter som presenteras varje år 
  • Tillgång till konsultstöd avseende analys och förändringsledning för att få effekt av data
  • Underlag för att driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • Idéer kring nya arbetssätt och metoder
  • Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter

Jag vill ha mer information om Nysams benchmarkingnätverk

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech