Implementering MedTech

Behöver ni kompetensförstärkning med att implementera er medicintekniska produkt på marknaden?

Ofta förstår man sin egen produkt men behöver djupare förståelse om marknaden, landskapet, kunderna och brukare för att kunna ta strategiska val och säkerställa en framgångsrik implementering. Nysam bygger broar mellan den kliniska verksamheten och bolaget samt kopplar ihop deras olika världar för att förenkla den största utmaningen för klinisk forskning vilket är att få den kliniskt implementerad. Med vår gedigna erfarenhet av implementeringar inom vården kan vi guida er och stödja er igenom den processen.

Vi har ett stort nätverk inom hälso- och sjukvården och har genom åren etablerat långsiktiga samarbetsrelationer med regioner, sjukvårdsverksamheter och myndigheter. Med vårt breda kontaktnätverk och vår helhetsförståelse för vårdsektorns organisation, struktur och kultur är vi den givna samarbetspartnern till forskningsgrupper, medtech bolag  och investeringsbolag som vill etablera sig inom sjukvården.

Exempel på Vinnovaprojekt där vi hjälper till med implementering av innovationer

 

Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP)

Bakgrund till projektet

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken och är förknippad med betydande ekonomiska kostnader för både patienter och samhälle. Patologibedömning är det huvudsakliga sättet att diagnostisera cancer och att vägleda behandlingen, men bedömningen har stor osäkerhet. Nya riktade terapier och precisionsmedicin ökar efterfrågan på exakt diagnostisk. Introduktion av molekylärdiagnostik möter upp denna efterfrågan men är fortfarande dyr, tidskrävande och ekonomiskt ohållbar i många sjukvårdssystem, vilket orsakar ojämlikhet i tillgång och riskerar att försämra patientöverlevnaden.

SwAIPP translaterar nya AI-baserade diagnostiska lösningar baserade på bildanalys till den kliniska miljön. AI-baserad precisionspatologi möjliggör extraktion av omfattande och exakt information, jämförbar med molekylära analyser, men till en bråkdel av kostnaden och tiden utifrån redan existerande bilder.

 

Vår roll

Nysams roll i projektet är att ansvara för implementering av AI-baserad precisionspatologi för att förbättra diagnosprocessen för cancerpatienter. Initialt ligger fokus på bröstcancer.

Prehostpital optimering

Bakgrund

Ambulanssjukvården behöver vara flexibel för att möta framtida demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ta tillvara på tekniska framsteg. När kostsamma beslut skall fattas inom ambulanssjukvården krävs objektiva, relevanta och tydliga beslutsunderlag.
 
Det Umeåbaserade företaget Northstat har i samarbete med Umeå universitet och de fyra regionerna i norra hälso- och sjukvårdsregionen utvecklat ett datadrivet beslutsverktyg. Via historiska prehospitala data, statistisk modellering och händelsebaserad simulering går det att studera hur ambulanssjukvården påverkas av olika användardefinierade förändringar. Dessa förändringar kan till exempel vara placering och schemaläggning av ambulansresurser, demografiska förändringar och förändrade behandlings- eller dirigeringsdirektiv.

 

Vår roll

Med vår långa erfarenhet av att arbeta med utveckling av svensk hälso- och sjukvård stöttar vi Northstat med utvecklingen ur ett användarperspektiv och implementering bland annat genom att ta fram manualer, processbeskrivningar och säkerställande av nytta. Vi är med och säkerställer att verktyget faktiskt kommer till användning och att det får den tänkta effekten. Under projektets gång har vi också stöttat Northstat med att ta fram och validera olika affärsmodeller samt varit ansvariga för att ta fram informations- och kommunikationsmaterial.

 Jag vill veta mer om Implementering Medtech

Ansvarig

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech