Benchmarking

Förbättra den egna verksamheten

Benchmarking är ett kraftfullt instrument för att förbättra den egna verksamheten genom att jämföra sig med andra liknande organisationer. Genom att ta lärdom av såväl framgångar som misstag i liknande organisationer kan du och din verksamhet uppnå en effektivare verksamhetsutveckling.Våra nätverk ger möjlighet att dela kunskap och är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla sitt ledarskap. Arbete med nyckeltal främjar nya insikter och bidrar till att se över de egna processerna i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det krävs dock mer än bara jämförelser med liknande verksamheter – analysen måste också ge förklaringarna till varför vissa lyckas bättre än andra.

 

Benchmarkingnätverk

Tillsammans med våra nätverksgrupper inom benchmarking tar vi fram nyckeltal för jämförelse som stimulerar till diskussion, kompetensöverföring och verksamhetsutveckling.

Nyckeltalsrapporter

Med grund i såväl kvantitativa som kvalitativa underlag genomför Nysam fördjupade analyser som bidrar till ökad förståelse och faktabaserade beslutsunderlag.

 

Våra medlemmar kommer från

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech