• Review

Konferenser & utbildningar

Nysam anordnar kontinuerligt konferenser och utbildningar. Dessa kan anordnas både som återkommande årliga evenemang eller vid ett enskilt skräddarsytt tillfälle.

Exempel på årliga återkommande konferenser finns under rubriken Nätverk för erfarenhetsutbyte.

Nysam anordnar även konferenser och utbildningar för en vidare publik utifrån önskemål och behov. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

-Nysam anordnar kontinuerligt konferenser och utbildningar. Dessa kan anordnas både som återkommande årliga evenemang eller vid ett enskilt skräddarsytt tillfälle.

-

-Exempel på årliga återkommande konferenser finns under rubriken Nätverk för erfarenhetsutbyte (länkas)

-

-Nysam anordnar även konferenser och utbildningar för en vidare publik utifrån önskemål och behov. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.

-

Konferensenriktarsigtilldigsomärhjälpmedelskonsulentellerhjälpmedelsteknikerocharbetarmedsittanpassningaridittdagligaarbetepåhjälpmedelscentral.
Sitnet2020harengageratjuristenDinaJacobsonochjournalistenErikaWermeling.Medutgångspunktisindjupgåendekunskapomvilkalagarochreglersomstyrhälso-ochsjukvårdensolikaområdenkommerDinaJacobsonföreläsaochfinnastillgängligförspecifikafrågorochfunderingar.ErikaWermelinggerettannatperspektivgenomattutifrånpersonligaerfarenheterprataomhurviktigaanpassningarkanvaraförindividenochhursvårtdetkanvaranär”professionen”hänvisartillregelverkochbortserfrånbehoven.
DukommerocksåattfåtadelavexempelpåhurettantalverksamheterruntomiSverigearbetarmedutprovningensolikasteg–alltfrånorganisationtilldokumentation–samtdeltaitematiskaworkshopskoppladetilldessapresentationer.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

  • Drottninggatan 97
  • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten