• Review

Konferenser & utbildningar

"Från scheman till hälsosamma scheman – med hållbarhet", 21 oktober 2020

För 13:e gången anordnar Nysam vårt uppskattade Vårdavdelningsforum denna gång tillsammans med Schemagi. Årets tema är Hållbara scheman.

Behovet av att skapa hälsosamma arbetstider i vården är större än någonsin. Medarbetare ska hålla och bibehållas. Men utmaningarna är många med att uppnå hållbara scheman i en verksamhet. Det handlar till stor del om att skapa en styrning och uppföljning för att nå framgång:

 • Hur skapar man en schemastyrning?
 • Kan man mäta hur hälsosamt ett schema är?
 • Medarbetarnas inflytande, i vilken omfattning?
 • Kan ett attraktivt schema vara ett hållbart schema?
 • Hur följer man upp ett schema?

Forumet riktar sig till dig som är vårdenhetschef, schemaläggare, bemanningsassistent, verksamhetsutvecklare eller motsvarande på vårdavdelning Målet med konferensen är att du som deltagare ska inspireras samt få förslag på konkreta åtgärder och lösningar som du kan vidta direkt i din verksamhet.

Klicka HÄR för att komma till inbjudan.

"Acceptans för hälsosamma scheman - hur når vi dit?", 22 oktober 2020

Utmaningarna är många med att skapa fungerande hälsosamma scheman i en verksamhet. Det handlar i huvudsak om att nå acceptans hos medarbetarna för hälsosamma arbetstider. Medarbetare ska hålla och bibehållas. Helseplan Nysam tillsammans med Schemagi välkomnar dig som är verksam inom HR till en inspirerande heldag om hälsosamma scheman.

 • Att analysera scheman och mäta gruppens hälsa i relation till schemat.
 • Att med analys- och mätdata som grund starta ett förändringsarbete föracceptans till hälsosamma arbetstider.
 • Att driva schemastyrning kontinuerligt framåt genom individstöd och hållbarhetsindex som visar utvecklingen.
 • Att skapa acceptans hos medarbetarna för förändrade arbetstider som är hälsosamma.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med strategiska HR-frågor, är HR-enhetschef, HR-konsulter, arbetsmiljöfunktioner eller motsvarande i en verksamhet eller en region. Dessa frågor och många fler kommer du få möjlighet att diskutera tillsammans med oss och våra inspirerande föreläsare den 22 oktober. Under dagen varvas praktiska exempel med teori, interaktiva övningar och gruppdiskussioner.

Klicka HÄR för att komma till inbjudan.

"Sitnet 2020 - Arbetssätt vid utprovning med fokus på avancerad sittproblematik", 1-2 december

Konferensen riktar sig till dig som är hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker och arbetar med sittanpassningar i ditt dagliga arbete på hjälpmedelscentral.

Sitnet 2020 har engagerat juristen Dina Jacobson och journalisten Erika Wermeling. Med utgångspunkt i sin djupgående kunskap om vilka lagar och regler som styr hälso- och sjukvårdens olika områden kommer Dina Jacobson föreläsa och finnas tillgänglig för specifika frågor och funderingar. Erika Wermeling ger ett annat perspektiv genom att utifrån personliga erfarenheter prata om hur viktiga anpassningar kan vara för individen och hur svårt det kan vara när ”professionen” hänvisar till regelverk och bortser från behoven.

Du kommer också att få ta del av exempel på hur ett antal verksamheter runt om i Sverige arbetar med utprovningens olika steg – allt från organisation till dokumentation – samt delta i tematiska workshops kopplade till dessa presentationer.

Klicka HÄR för att komma till inbjudan.

Konferensenriktarsigtilldigsomärhjälpmedelskonsulentellerhjälpmedelsteknikerocharbetarmedsittanpassningaridittdagligaarbetepåhjälpmedelscentral.
Sitnet2020harengageratjuristenDinaJacobsonochjournalistenErikaWermeling.Medutgångspunktisindjupgåendekunskapomvilkalagarochreglersomstyrhälso-ochsjukvårdensolikaområdenkommerDinaJacobsonföreläsaochfinnastillgängligförspecifikafrågorochfunderingar.ErikaWermelinggerettannatperspektivgenomattutifrånpersonligaerfarenheterprataomhurviktigaanpassningarkanvaraförindividenochhursvårtdetkanvaranär”professionen”hänvisartillregelverkochbortserfrånbehoven.
DukommerocksåattfåtadelavexempelpåhurettantalverksamheterruntomiSverigearbetarmedutprovningensolikasteg–alltfrånorganisationtilldokumentation–samtdeltaitematiskaworkshopskoppladetilldessapresentationer.

Kontakta oss för mer information

Länkar

Kontakt

 • Drottninggatan 97
 • 113 60 STOCKHOLM

Följ oss

Ändra layouten