16 April 2024
Tid:
08.50-16.00
Var:
Nysam
Drottninggatan 97
Stockholm

Att bygga och leda effektiva team inom vården

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan teamarbete och kvalitet. Välfungerande team leder till högre patientsäkerhet, minskad stress och minskar risken för dödsfall. För att få effektiva team behövs förståelse för varandras roller och kunskap om vikten av tydlig kommunikation. Det är också viktigt med psykologisk trygghet där alla i teamet känner sig så trygga att de vågar säga ifrån om de ser något som skulle kunna vara en säkerhetsrisk för patienten.

Denna kurs är framtagen för att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att utveckla och leda effektiva samt välmående arbetsgrupper inom sjukvården. Med en solid grund i vetenskaplig forskning kommer du att lära dig de bästa metoderna för att skapa och upprätthålla högpresterande team med psykologisk trygghet.

Kursen vänder sig till:
 • Chefer och ledare
 • Projektledare

 

Program

08.30 Registrering och fika

08.50 Start

Introduktion och Målsättning

 • Kursöversikt och förväntningar: Introduktion till kursen och en genomgång av kursens mål.
 • Att sätt tydliga och mätbara mål: Metoder för målsättning i arbetsuppgifter och interna samarbeten.
 • Målföljning och utvärdering: Tekniker för att följa upp och bedöma uppnådda mål.

Tillitsbaserat ledarskap som skapar psykologisk trygghet

 • Förstå ledarskapsstilar: Hur ledarskapet varierar beroende på arbetsgruppens fas och behov.
 • Bygg och upprätthålla tillit: Vikten av ärlighet, öppenhet och stöd i teamdynamiken.
 • Anpassade ledarskapsstrategier: Metoder för att skräddarsy ledarskap till olika typer av arbetsgrupper.

Rollernas betydelse i arbetsgruppen

 • Tydliga roller: Vikten av att ha definierade roller inom teamet.
 • Rollers påverkan: Hur dessa roller inverkar på produktivitet och samarbete.
 • Informella ledare: Strategier för att identifiera och använda informella ledare positivt.

Effektiv kommunikation och hantering av konflikter

 • Kommunikationskultur: Hur man skapar en miljö som främjar öppen och konstruktiv kommunikation.
 • Konflikthantering: Metoder för att identifiera och lösa konflikter inom arbetsgruppen.
 • Feedbackmetoder: Effektiva tekniker för att ge och ta emot feedback.

Teamdynamik och dess påverkan på produktivitet

 • Nödvändiga förutsättningar: Vilka grundläggande element som måste finnas för ett framgångsrikt team.
 • Teamdynamik och produktivitet: Analys av hur interaktioner och arbetsrelationer inom teamet bidrar till högre produktivitet och bättre resultat
 • Mätning av teamets prestation: Användning av verktyg och metoder för att utvärdera teamets effektivitet och måluppfyllelse.
 • Förståelse för orsak och verkan inom team: Identifiering och analys av faktorer som påverkar teamets prestation och hur dessa kunskaper kan användas för att förbättra arbetsprocesser.

Beteendeprocesser för att förbättra samarbete och effektivitet

 • Främjande beteenden: Vilka typer av beteenden som gynnar samarbete och effektivitet.
 • Hantera olikheter: Metoder för att förstå och hantera olikheter inom teamet.
 • Välmående arbetsmiljö: Hur man skapar en arbetsmiljö som både är produktiv och hälsosam.

Användning av forskningsbaserade utvärderingsverktyg

 • "After Action Review": Hur man systematiskt kan utvärdera och förbättra teamets arbete.
 • Reflektion och utvärdering: Insikt i hur regelbunden reflektion kan bidra till ständig förbättring.
 • Feedbackmekanismer: Hur kontinuerlig feedback kan implementeras för att förbättra arbetsprocessen.

Självstyrande team och medarbetarskap

 • Avlastning av ledare: Hur självstyrande team kan minska belastningen på chefer och ledare.
 • Principer för självstyrande team: Vilka grundläggande regler och strukturer som bör finnas i självstyrande team.
 • Förstärkt medarbetarskap: Hur varje teammedlem kan ta större ansvar för teamets övergripande framgång.

Att leda team under tuffa förutsättningar

 • Högprestanda under utmanande tider: Metoder för att upprätthålla produktivitet och välmående i svåra situationer.
 • Hantera teamstress och arbetsbelastning: Tekniker för att hantera stress och arbetsbelastning på ett effektivt sätt.
 • Krisledarskap: Strategier och tekniker för effektivt beslutsfattande och ledarskap under kritiska förhållanden.

Föreläsare

16 April 2024
Tid:
08.50-16.00
Var:
Nysam
Drottninggatan 97
Stockholm

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech