Utvecklingsgrupper / Öron-näsa-hals

Öron-näsa-hals-området har rapporterat in data till Nysam sedan 1997 och ungefär samtidigt bildades Nysams utvecklingsgrupp för öron-näsa-halssjukvård. Logopedi och audiologi/hörcentraler som tidigare ingått i utvecklingsgruppen för öron-näsa-halssjukvård är numera fristående utvecklingsgrupper inom Nysam.

Utvecklingsgruppen för öron-näsa-halssjukvård har tagit fram ett index för ÖNH-verksamheter som inkluderar data från offentliga datakällor, såsom tillgänglighet och kvalitet jämte Nysam-data för resurs och effektivitet. Syftet är att gruppen ska kunna få en balanserad bild av den egna verksamheten utifrån flera olika aspekter utan att någon dubbel inrapportering av data krävs. Offentlig data hämtas från Tonsill- och INCA-registren, och tillgänglighetsdata och patientenkätsdata hämtas från SKL. Denna data kompletteras med uppgifter om resurser, resursanvändning och effektivitet från Nysam. Därmed skapas en möjlighet till överblick över flera register och data från olika källor i en samlad bild. Detta ger i sin tur möjlighet att jämföra sig med andra kliniker samt att följa den egna klinikens utveckling över tid något som kan användas som underlag för diskussion om skillnader och möjlighet till impulser för förbättrings- och utvecklingsarbete.

Nysams ÖNH-index är resultatet ett utvecklingsarbete av ÖNH-gruppens deltagare.

Exempel på nyckeltal:

- Vårdtillfällen och vårddagar per 1000 invånare
- Läkarbesök per individ som besökt läkare
- Operationstillfällen per 1000 invånare, slutenvård, dagkirurgi och övrigt
- Vuxna resp barn som fått cochleaimplantat per 100 000 invånare
- Antal läkarbesök resp operationstillfällen per årsarbetande läkare
- Personalkostnad i kronor per invånare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd