21-22 Nov 2023
Tid:
kl 09:00-16:00
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Psykiatrin i framkant

Välkommen till en ny konferens inom psykiatrin där vi tar ett helhetsgrepp kring utmaningar och möjligheter som finns inom området.

Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, intressanta paneldiskussioner, rundabordssamtal och idéer på vad er verksamhet kan göra för att öka tillgängligheten, korta ner köerna och erbjuda rätt insatser till rätt patienter vid rätt tillfälle.

På konferensen kommer vi belysa ämnen som:

  • Effektiva arbetssätt i både öppen- och heldygnsvård
  • Metoder för att möta kompetensförsörjningsbehovet
  • Omställning från heldygnsvård till öppenvård
  • Internationell utblick – så är psykiatrin uppbyggd i England
  • Samsjuklighetsutredningen – hur löser vi det praktiskt?
  • Samarbete- och samverkansformer mellan specialistpsykiatrin, primärvård och kommuner för att skapa goda förutsättningar för tidiga insatser och att patienterna hamnar på rätt vårdnivå

Genom att delta på konferensen får du konkreta verktyg för att driva förändring och förbättring inom er verksamhet för att möta både patienternas och personalens behov.

Program

21 november
Tid:
08:30-09:00
Registrering och frukost
Tid:
09.00-09.10
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09.10-09.45
Vad ingår i specialistpsykiatrins uppdrag?
Tid:
09.50-10.40
Samsjuklighetsutredningen - hur löser vi det praktiskt?
Zophia har varit SKR:s expert i Samsjuklighetsutredningen och arbetar med förberedelser inför en eventuell reform. Hon kommer att prata om hur läget ser ut i landet gällande beroendevården och vad som behöver ske praktiskt, steg för steg, för att vi ska klara omställningen. Du kommer också få ta del av goda exempel från län som arbetar enligt Samsjuklighetsutredningens förslag.
Tid:
10.40-11.05
FIKA
Tid:
11.05-11.50
Så utvecklar Psykiatri Sydväst sin verksamhet enligt processorienterade arbetssätt
Sedan 2016 arbetar Psykiatrin i Stockholm med att ge vård utifrån standardiserade vårdprocesser, för olika patientgrupper, med gemensamma principer för uppföljning av följsamhet, prestanda och resultat. Syftet är att ge en mer jämlik, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. Psykiatri Sydväst valde i samband med detta att lägga ner sina två allmänpsykiatriska mottagningar och helt satsa på högspecialiserade enheter. Du kommer att få höra om vad omställningen har inneburit för verksamheten och vilka vinster samt fallgropar som har identifierats på vägen.
Tid:
11.55-12.45
Internationell utblick: Hur är psykiatrin organiserad i England
Tid:
12.45-13.40
LUNCH
Tid:
13.40-14.05
Panel: vad är heldygnsvårdens syfte?
Deltagare meddelas inom kort
Tid:
14:05-14:50
Gemensamma patienter, gemensam målbild – ett framgångsrikt samarbete mellan primärvården och psykiatrin i Skellefteå
Ta del av hur ni kan skapa en gemensam plattform som medför att patienter hamnar på rätt vårdnivå.
Tid:
14.50-15.10
FIKA
Tid:
15.10-15.55
God samverkansstuktur mellan psykiatrin och kommun i Region Sörmland som genomsyras av god och nära vård
I Sörmland finns en god samverkansstruktur för socialtjänst och vård som erbjuder en samlad resurs för utvecklingsarbete mellan Region Sörmland och länets kommuner. Inom området psykisk hälsa arbetas det aktivt med olika satsningar för att tillsammans arbeta förebyggande och med tidiga insatser för att främja psykisk hälsa.
Tid:
15.55-16.30
Panel: Hur skapar vi en god första linjens psykiatri?
Tid:
16.35-17.10
Rundabordssamtal
Tid:
17.10-18.30
Mingel
22 november
Tid:
08.30-09.20
En diagnostisk ny värld – hur kommer framtidens psykiatri att se ut?
Den psykiatriska diagnosen är i förändring då den blir vanligare och beskriver nya saker. Vem som omfattas av den och vad som är friskt och sjuk påverkas av samhällets utveckling. Diagnosen tycks bli mer central för identiteten och för att kommunicera sina behov vilket ökar trycket på sjukvården som har knappa medel att klara av att möta en stigande efterfrågan på vård. Lyssna till en spännande framtidsspaning om hur psykiatrin kommer att se ut i framtiden.
Tid:
09.20-10.10
Behandlingspyramiden – en arbetsmodell för att erbjuda stegvis vård och behandling inom specialistpsykiatrin
Vuxenpsykiatrin i Kristianstad har skapat en visuell modell för planeringen av insatser på en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning – ”Behandlingspyramiden”. Utgångspunkten är att erbjuda rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle. Ta del av Behandlingspyramiden som modell för att uppnå verksamhetens målsättningar som t ex likvärdig vård och ökad tillgänglighet.
Tid:
10.10-10.40
FIKA
Tid:
10.40-11.30
Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam i Region Västernorrland som lyckades minska slutenvårdskonsumtionen
Psykiatrin i Region Västernorrland hade problem med att bemanna sina slutenvårdsplatser och skapade därför en ny vårdform, SPOT – Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, där teamen gör hembesök istället för att patienter söker sig till avdelningen. Ta del av detta spännande arbetssätt som har gjort det möjligt att lägga ner slutenvårdsavdelningen, ökat patient- och personalnöjdheten samt minskat kostnaderna.
Tid:
11.30-12.20
Hur kan vi förbättra den psykiatriska vården genom uppföljning av behandlingsresultat?
Många förbättringar har skett av vården inom psykiatrin under de senaste decennierna men fortfarande vet vi inte riktigt hur det går för patienterna. WeMind Psykiatri har under 15 år byggt en stor organisation och samtidigt fokuserat på att löpande mäta behandlingsresultatet för varje enskild patient. Genom att regelbundet mäta utfallet av vården anpassar WeMinds medarbetare behandlingarna så de gör störst nytta. Ta del av deras arbetssätt och metoder för att mäta effekten av behandlingen.
Tid:
12.20-13.20
LUNCH
Tid:
13.20-14.00
Så arbetar Region Västmanland med att skapa en resurseffektiv vårdmiljö inom psykiatrin
För att möta framtida kompetensförsörjningsbehov gjorde vuxenpsykiatrin i region Västmanland ett stort arbete med att kartlägga befintliga arbetsformer och arbetssätt. Målet var att identifiera hur de kan utvecklas genom kompetensväxling eller omfördelning av arbetsuppgifter. Ta del av deras arbetssätt för kartläggningen, resultat av identifierade aktiviteter i patientflödet och hur implementeringen kommer att gå till i praktiken.
Tid:
14.00-14.50
Kartläggning av specialistpsykiatriska behandlingsmetoder och vilka kompetenser detta kräver
Tid:
14.50-15.20
FIKA
Tid:
15.20-16.00
Rundabordssamtal
Tid:
16.00-16.05
Konferensen avslutas
21-22 Nov 2023
Tid:
kl 09:00-16:00
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech