20-21 2024
Tid:
Kl.09:30-16.00
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

Psykiatrin i framkant 2024

Välkommen till Psykiatrin i framkant där vi diskuterar hur vi kan utveckla svensk psykiatrivård för att räcka till för så många som möjligt!

Under två fullspäckade dagar får du ta del av goda exempel, intressanta paneldiskussioner, rundabordssamtal och idéer på vad er verksamhet kan göra för att öka tillgängligheten, korta ner köerna och erbjuda rätt insatser till rätt patienter vid rätt tillfälle.

I år fokuserar konferensens första dag på hur vi ska hantera den stora ökningen av neuropsykiatriska diagnoser. Du kommer bland annat att få tips på hur er verksamhet kan prioritera för att minimera undanträngning av andra patientgrupper.

Program

20 November
Tid:
09:00-09:30
Registrering och frukost
Moderatorn inleder dagen
Tid:
09:40-10:25
Psykiatrin - en allt viktigare funktion i samhället
I detta pass samtalar vi med förvaltningschefen för Psykiatrin i Halland om psykiatrins växande betydelse i samhällsutvecklingen. Förutom att finnas till för de svårast sjuka bidrar vi också till att sociala relationer upprätthålls, att barn klarar skolan och att individer klarar av sina jobb. Borde vårt medicinska grunduppdrag kompletteras och tydligare definieras utifrån den sociala hållbarhetsdimensionen? Detta innebär också att psykiatrins organisering, uppdrag och roll i samhällsutvecklingen borde vara föremål för en bredare diskussion.
Tid:
10:25-11:10
Hur ska vi prioritera när resurserna inte räcker till?
Psykiatrin brottas med det starka trycket att få en neuropsykiatrisk utredning något som har lett till att andra patientgrupper trängs undan. Hur ska vi tänka kring prioriteringar och vilka verktyg finns det som kan hjälpa oss att prioritera rätt?
Tid:
11:20-12:05
Integrerad vårdkedja för neuropsykiatrisk screening med hög patientdelaktighet
I Capios projekt för integrerade vårdkedjor erbjuder primärvården och psykiatrin tillsammans en digital screening för patienter med neuropsykiatrisk problematik. Syftet är att överbrygga glappet som patienten kan hamna i när den remitteras vidare. Låt dig inspireras av hur samverkan mellan vårdnivåerna i bedömningsprocessen leder till effektivt resursutnyttjande och en sömlös samt lättillgänglig vårdprocess för patienterna. Dessutom sparar det en hel del administrativ tid.
Tid:
12:05-13:05
Lunch
Tid:
13:05-13:50
Talarpass meddelas inom kort
Tid:
13:50-14:35
Så kan vi möta vårdbehovet med stegvis utredning av neuropsykiatriska diagnoser
Inom BUP Sörmland söker nu 70% av patienterna en neuropsykiatrisk utredning. Dessa utredningar har traditionellt varit omfattande och tidskrävande, vilket strider mot både kloka kliniska val och Socialstyrelsens riktlinjer. Lyssna till hur Region Sörmland arbetar med stegvis utredning där varje patient bedöms individuellt och utredningen anpassas därefter. Du kommer att få ta del av deras långvariga förändringsarbete och en kulturförändring som har gjort denna komplexa utredningsfrågan något enklare.
Tid:
14:35-15:05
Eftermiddagsfika
Tid:
15:05-15:50
Panel: Hur ska vi handskas med ADHD-problematiken?
Tid:
15:50-16:30
Gruppdiskussioner
21 November
Tid:
09:00-10:00
Lösningen på psykiatrins utmaningar är ett fyrabitarspussel
Psykiatrin har länge präglats av långa köer där fokus i diskussionerna har legat på resursbrist. Vi ser att psykiatrin har en generellt låg följsamhet till nationella kunskapsstöd och att det finns få exempel på verksamheter som har lyckats utveckla framgångsrika arbetssätt. Hur kan vi förbättra produktivitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet samtidigt som medarbetarens arbete präglas av en god arbetsmiljö och tydliga förväntningar? Talarpasset avslutas med en gruppdiskussion.
Tid:
10:00-10:30
Förmiddagsfika
Tid:
10:30-11:20
Region Västernorrlands framgångsrika arbete med beroendeplanen som går i linje med samsjuklighetsutredningen
Under våren 2022 antog Region Västernorrland och länets sju kommuner en länsgemensam handlingsplan inom beroendeområdet. Du kommer att få ta del av hur de har arbetet med att samordna och samplanera insatser tillsammans för personer med samsjuklighet.
Tid:
11:25-12:10
Feedback informed treatment
FIT är en utvärderings- och samarbetsmetod som Region Skåne testar i projektform. Metoden hjälper patienter att inte fastna i interventioner som inte hjälper dem, och ger behandlaren stöd att hitta rätt behandlingsmetod alternativt avsluta behandlingen när den inte är hjälpsam. Sedan FIT infördes på utvalda mottagningar har vårdtiden minskat och patientinflödet har ökat utan att det totala antalet patienter har förhöjts.
Tid:
12.10-13.10
Lunch
Tid:
13:10-13:55
Drop in på specialistpsykiatrin
Förra året inleddes ett pilotprojekt i Rättvik, Dalarna, där den psykiatriska mottagningen öppnade upp för drop-in besök en gång i veckan. Syftet med projektet var att underlätta kontaktvägar till vården och göra psykiatrin mer tillgänglig. Ta del av deras erfarenheter och insikter från projektet.
Tid:
13:55-14:40
Talarpass meddelas inom kort
Tid:
14:40-15:05
Eftermiddagsfika
Tid:
15:05-15:50
Hur kan AI förbättra vård vid psykisk ohälsa?
Ta del av en ny metod från Lunds universitet där artificiell intelligens i kombination med ordanalys har visat sig ge mer träffsäkra diagnoser och nöjdare patienter.
Tid:
15:50-16:00
Moderatorn avslutar dagen
20-21 2024
Tid:
Kl.09:30-16.00
Var:
Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 Stockholm

Kontaktperson

Kontakt

Följ oss

Info om Benchmarkingnätverk

Digitala nyckeltalsrapporter

Intresse nätverk
Nyhetsbrev


Medtech